fysisk stress- och traumabearbetning

Hur kroppen kan integreras i traumabehandling är ett växande kunskapsfält som har fått spridning bl.a genom Prison Yoga Project och psykiatrikern och forskaren Bessel Vad der Kolks bästsäljande bok ”Kroppen håller räkningen- hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma”

Trauma och stress kan försätta kroppen i ett kroniskt överlevnadstillstånd. Efter en traumatiserande händelse eller livssituation mobiliserar kroppen alla sina resurser för att möta yttre hot, även när faran kanske är över. Detsamma sker vid långvarig stress. Det är som att kroppens ”brandlarm” har fastnat och inte går att stänga av med blotta viljan. Det innebär ett överspänt nervsystem som kan leda till att vi blir passiva, deprimerade och känslomässigt avstängda. Det kan också leda till att vi får kraftiga humörsvängningar, bristande impulskontroll, blir socialt tillbakadragna, irriterade och försvarsinställda. Många upplever också kraftig ångest och panikångest, dissociativa symtom och flashbacks (vid t.ex. PTSD). Det är också vanligt med fysiska besvär såsom mag- och tarmproblem, huvudvärk, muskel- och ledvärk och yrsel. Det kan hjälpa att prata med andra om hur vi mår, men eftersom stress och trauma sitter i kroppen, är vi också hjälpta av kroppsbaserade metoder för att läka. Vi kan med hjälp av yoga, andningen, och fysisk aktivitet lära kroppen att känna sig trygg och stänga av ”brandlarmet”. 
 
 
Personal som möter människor i kris
I kontaktyrken är kroppen och den empatiska förmågan vårt främsta arbetsredskap, och behöver både vårdas och skyddas. Kroppsbaserade metoder kan därför användas både av den som är primärt drabbad av stress och trauma, men även den som i sitt arbete möter människor i kris/ utsatthet. För personal inom kontaktyrken är förmågan att behålla lugnet i kriser en viktig färdighet. Denna färdighet kan tränas upp och stärkas genom regelbunden övning. Att identifiera kroppens signaler, och träna upp förmågan att lugna sig är även viktig egenvård, som förebygger utbrändhet och sekundär traumatisering.
 
 
Eveliina är utbildad inom Traumaanpassad Yoga, en evidensbaserad metod som används för att lindra vanliga symtom vid stress, trauma och posttraumatisk stress, liksom olika typer av ångestsyndrom. Traumaanpassad yoga används bland annat på SiS- institutioner och inom Barn och ungdomspsykiatrin. Med Eveliinas kombinerade erfarenhet av att arbeta med utsatta människor i kris, och fördjupande utbildningar inom kroppsbaserade metoder för traumabearbetning besitter hon en unik kunskap och erfarenhet om hur metoderna kan tillämpas i praktiken. Både för klienter/patienter och för medarbetare i kontaktyrken.

Vad kan jag göra för er?

Eveliina erbjuder workshops, kurser och föreläsningar om kroppsbaserad traumabearbetning och stress, samt kroppsbaserat stöd till yrkesverksamma. Hör gärna av dig med förfrågningar och idéer!